disclaimer

De inhoud van deze site is door Big Waves Agency met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Big Waves Agency kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Copyright

De website bigwavesagency.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Big Waves Agency

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Big Waves Agency. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Big Waves Agency is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Big Waves Agency met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Big Waves Agency kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Big Waves Agency gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Big Waves Agency aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Big Waves Agency op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Big Waves Agency te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Big Waves Agency niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Big Waves Agency aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer

Big Waves Agency behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.